DJELATNOST FPT BAR

 

 

Svoju djelatnost u prostoru visokog obrazovanja Fakultet za pomorstvo i turizam Bar, započeo je organizacijom osnovnih akademskih studija u okviru poslovnog menadžmenta u sektoru pomorske industrije i njenih pratećih aktivnosti kao što su nautika, brodomašinstvo i lučki menadžment.

Fakultet je prva i jedina privatna ustanova u Crnoj Gori koja nudi akademsko specijalizovano obrazovanje u okvirima pomorstva i njegovih pratećih aktivnosti. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar osnovan je kao privatna ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u Baru Topolica D1, Marina Bar. 01.08.2011.godine. Fakultet je akreditovan za osnovne akademske studijske programe (Nautika, Brodomašinstvo i Lučki menadžment).

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar je svoje studijske programe uskladio sa međunarodnim STCW standardima za obrazovanje pomoraca prema modelu kursa 7.01 i 7.02 kao i sa IMO konvencijom. Cjelokupan proces na Fakultetu je sertifikovan od strane Lloyd's registra.

Nastavni planovi i programi Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar imaju za cilj da se kroz primjenu modernih nastavnih metoda osposobe studenti za savremena specijalizovana znanja koja su uporediva sa međunarodnim standardima iz oblasti Nautike, Brodomašinstva, Lučkog menadžmenta i Turizma. Fakultet obrazuje kadar za potrebe domaćeg i inostranog tržišta rada, vodeći računa da studenti po stečenim znanjima, vještinama i kompetencijama u okviru studijskih programa ni u čemu ne zaostaju za svojim kolegama iz okruženja i svijeta. Studenti koji steknu diplomu Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar moći će naći zaposlenje i nastaviti poslovnu karijeru, obzirom na završeni studijski program, u oblasti nautičke industrije, pomorske dijelatnosti (putničkog i teretnog saobraćaja), lučke dijelatnosti, pomorske sigurnosti, bezbjednosti i oblaske straže, upravljanje marinama itd.

Svrha studijskih programa Fakulteta je: da uz proces nastave kontinuirano razvija i stvara uslove za cjeloživotno učenje i naučno - istraživački rad kao jedinstvene segmente procesa obrazovanja; da stvara vlastiti nastavni kadar, uključujući stručno osoblje, saradnički i profesorski kadar; da se pozicionira kao vodeća ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori u oblastima u kojima realizuje studijske programe; da doprinese procesu integracije svih razjedinjenih potencijala Crne Gore u oblasti pomorstva kako bi se stvorili preduslovi za obezbjeđenje razvoja promišljenih koncepata nacionalnog interesa, moralnog uzdizanja i privrednog razvoja radi lakšeg uključivanja u evropske i evroatlanske integracije, a samim tim pospješi stratešku orijenticiju Crne Gore u oblasti pomorstva.

Pored evropskih iskustava u oblasti visokog obrazovanja, u pripremi ovog zahtjeva za reakreditaciju korišćeni su standardi koje je propisao Savjet za visoko obrazovanje Crne Gore, a istovremeno komisija se rukovodila evropskim iskustvima u oblasti visokog obrazovanja, kao i pomoći spoljnih eksperata.
 

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar nudi obrazovni profil koji nedostaje sistemu visokog obrazovanja Crne Gore i orijentisan je ka obrazovanju visokoškolskih kadrova iz oblasti pomorstva, odnosno nautike, brodomašinstva i lučkog menadžmenta.
Fakultet radi po najvišim akademskim standardima, fokusiran na praktičnu primjenjivost stečenog znanja i kontinuirano unapređenje nastave.
Osnovne akademske studije Fakulteta traju 3 godine, odnosno 6 semestara, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore i Bolonjskom konvencijom i STCW i IMO standardima. Nastavni planovi i programi su rađeni na osnovu trendova obrazovanja u Evropi i kompatibilni su sa sličnim Fakultetima u okruženju i svijetu. Prve godina osnovnih studija na svim studijskim programima imaju zajedničku nastavu, dok se kroz drugu godinu studija profilišu sledeći studijski programi: Nautika, Brodomašinstvo i Lučki menadžment.
Nastavu na Fakultetu izvode eminentni profesori, stručnjaci iz prakse sa akademskim zvanjima, profesori i instruktori praktične nastave iz oblasti nautike i brodomašinstva.

Fakultet raspolaže odgovarajućim prostorom i nastavnom opremom. Sjedište Fakulteta se nalazi u Marini „Bar“ Topolica D1, Šetalište kralja Nikole. Fakultet raspolaže odgovarajućim učioničkim i kabinetskim prostorom od cca 580m2 u okviru Marine Bar, Topolica D1, gdje se nalaze dvije učionice po 30 mjesta, kabineti za administraciju i profesore, priručnu biblioteku sa čitaonicom. Takođe tu se nalazi i Centar za praktične vježbe studenata nautičkog i brodomašinskog odsjeka sa nautičkim, brodomašinskim i GMDSS simulatorima (3 učionice). Pošto je Fakultet organizovao jedan cijeli studijski program (Lučki menadžment) za potrebe Luke, sklopljen je ugovor sa Lukom Bar o zakupu učioničkog prostora. Fakultet je za potrebe nastave sklopio ugovor sa Kulturnim centrom Bar za ustupanje amfiteatra od 100 mjesta kao i korišćenje biblioteke Kulturnog centra Bar za potrebe Fakulteta sa odgovarajućom stručnom literaturom. Barska plovidba Bar je omogućila korišćenje svoje infrastrukture (Broda Sv.Stefan) za praktičnu nastavu, kao i Marina bar i Luka Bar.

Pored toga Fakultet je licenciran od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva da u okviru Fakulteta vrši obuke za sticanje 40 ovlašćenja, program obuke za obnavljanje 42 ovlašćenja i obuka za sticanje potvrda 8 ovlašćenja i obuke za instruktore praktične nastave na osnovu Pravilnika o vrstama zvanja i ovlasćenja, uslovima za sticanje znanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade broda („Službeni list Crne Gore“ br.51/15, Prilog A 89 i Prilog A 88).

U skladu sa zakonskim odredbama na Fakultetu završeno je uvođenje menadžmenta kvalitetom i dobijanje sertifikata od strane Lloyd's registra i Bureau Veritas - a prema zahtjevima standarda MEST ISO 9001:2009.

 

POLITIKA KVALITETA FPT BAR

 

Politika kvaliteta Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar je sastavni dio ukupne poslovne politike Fakulteta, zasnovana je na uspostavljanju, primjeni i održavanju tržišno orjentisanog visokoškolskog poslovnog sistema i na principima menadžmenta kvalitetom, sa ciljem potpunog zadovoljenja zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika usluga, uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom i stalno praćenje i poboljšavanje kvaliteta studijskih programa, nastave i svih drugih standarda iz oblasti visokog obrazovanja.
Politika kvaliteta Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar zasniva se na slijedećem:
- Uvažavamo korisnike naših usluga, razumijemo i usaglašavamo njihove potrebe i očekivanja sa potrebama i očekivanjima domaće i međunarodne pomorske privrede;

- Obrazujemo kadrove za pomorski saobraćaj u oblasti nautike, brodomašinstva i lučkog menadžmenta u skladu sa zakonskom regulativom Crne Gore, međunarodnim propisima i konvencijama iz oblasti pomorstva, tj. primjenom priznatih i usklađenih obrazovnih programa i obezbjeđenjem kompetentnih resursa;
- vršimo obuku pomoraca u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i izvođenju obuka za sticanje ovlašćenja pomoraca, STCW Konvencije I Pravilnika o vrstama zvanja i ovlašćenja, uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade broda;

- Sarađujemo sa srednjim školama, fakultetima, ministarstvima, centrima za obuku pomoraca, lučkim kapetanijama, lukama, pomorskim kompanijama, lokalnom zajednicom i njenim organima, regionalnim i međunarodnim institucijama;

- Doslijedno sprovodimo i stalno poboljšavamo sistem menadžmenta kvalitetom od strane svih zaposlenih i angažovanih lica na Fakultetu, do potpunog ovladavanja menadžmenta kvalitetom i ostvarenjem kvaliteta rada na nivou pomorskih fakulteta razvijenih zemalja;

- Težimo za dostizanjem međunarodnih standarda nastave i ishoda učenja koji omogućavaju prohodnost i transfer na strane univerzitete, fakultete i druge visokoobrazovne institucije;

- Primjenjujemo procesni i sistemski pristup u aktivnostima upravljanja procesima Fakulteta;

- Zasnivamo naše odluke na analizi prikupljenih podataka, iz praćenja i mjerenja karakteristika usluga, procesa i sistema;

- Uključujemo zaposlene i nastavno osoblje u razvoj Fakulteta, koristimo njihovo znanje i iskustvo, prepoznajemo njihov doprinos i obezbjeđujemo okruženje u kojem je svaka osoba motivisana da stalno poboljšava kvalitet naše usluge.
Preduzimljivom poslovnom politikom Dekan Fakulteta će u okvirima mogućnosti i ambijenta koga stvara zajednica težiti da Fakultet za pomorstvo i turizam Bar bude:
- Vodeća nacionalna i međunarodna ustanova visokog obrazovanja u oblasti nautike, brodomašinstva i lučkog menadžmenta i drugim oblastima koje Fakultet bude razvijao;
- Mjesto ostvarivanja interesa i potreba studenata, pomoraca, brodara i šire društveno-političke zajednice;
- Potpuno usredsređen na korisnike usluga;
- Fakultet koji potpuno koristi sposobnost zaposlenih za postizanje optimalnih rezultata za njih i Fakultet;
- Fakultet koji će na bazi dobrih odnosa stvoriti dobrobiti za društvo, korisnike usluga i njegove osnivače.
 


 

CILJEVI I ZADACI FAKULTETA


Osnovni cilj Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar je da bude prestižna, renomirana i vodeća institucija za osposobljavanje kadrova u oblasti nautike, brodomašinstva, lučkog menadžmenta i turizma.

 

Kadrovi koji će imati priliku i zadovoljstvo da pohađaju nastavu i obuke na ovom Fakultetu, imaće punu podršku ove institucije u daljem usavršavanju , ali i pri zapošljavanju i nalaženju radnog angažovanja u pomorskoj industriji, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Shodno planovima razvoja ove visokoškolske institucije, Fakultet namjerava da u narednom periodu oragnizuje i dodatne specijalističke studije, koje će biti i logički nastavak postojećih studijskih programa: nautika, brodomašinstvo i lučki menadžment. Nastavni plan i program specijalističkih studija će biti koncipiran prema sličnim renomiranim visokoškolskim studijskim programima u regionu i usklađeni sa međunarodnom STCW i IMO konvencijom za obuku pomoraca.
 

IZ SVEGA NAVEDENOG PROISTIČU OSNOVNI ZADACI FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR:

 

- preispitivati koncipirane curriculume i nastavne programe, prema potrebi, radi njihovog usaglašavanja prema međunarodnim standardima i konvencijama iz oblasti pomorstva kako bi obrazovna ponuda bila u kontinuitetu među najkonkurentnijom u državi i regionu. U tom smislu u daljem profilisanju nastavnih programa, posebno studijskih programa Nautika i Brodomašinstvo koristiti najsavremeniju tehniičku opremu za praktičnu nastavu studenata. Nastavu izvoditi primjenom modernih nastavnih metoda uz jednako forsiranje teorijskih i praktičnih znanja, nastavnu interaktivnost (studenti iznose ideje, probleme i rješenja, skupljaju, integrišu relevantne podatke u rješavanju odgovarajućih problema), kako bi studenti sticali savremena specijalizovana znanja koja su potrebna za dobijanje kvalifikacija čiji su ishodi učenja uporedivi sa međunarodnim standardima znanja, vještina i sposobnosi iz oblasti pomorstva koje Fakultet realizuje;
 

- kontinuirano unapređivati/usavršavati materijalne i ljudske resurse u službi nastave i praktične obuke da bi kadrovi koje Fakultet produkuje bili zaista kvalitetni u oblasti pomorstva;
 

- obavještavati javnost o radu, promovisati rezultate rada, nuditi stručna i naučna rješenja, lokalnoj samoupravi i privrednim subjektima kako bi bili prepoznati kao vodeći nosioci akademskih aktivnosti na lokalnom nivou;
 

- uspostaviti bliži kontakt i saradnju sa privatnim ustanovama visokog obrazovnja u Crnoj Gori radi jačanja pozicije privatnih ustanova visokog obrazovanja.
 

- pratiti zapošljavanje studenata u okviru potreba pomorske privrede i transformacije ovog regiona u Evropski region.