MEĐUNARODNA SARADNJA

 

 

22.04.2017.

DUGOROČNA POSLOVNO - TEHNIČKA SARADNJA SA POSLOVNIM I PRAVNIM FAKULTETOM BEOGRAD

Pomorski fakultet Bar je na osnovu evidentnih potreba za obrazovanje visokoškolskih kadrova iz oblasti pomorstva i činjenične potrebe grada Beograda za edukativnim i ljudskim resursima na akademskom nivou potpisao ugovor o dugoročnoj poslovno - tehničkoj saradnji sa Poslovnim i pravnim fakultetom Beograd.

 

 

 

 

 

Pomorski fakultet Bar ostvaruje kontakte sa drugim Fakultetima iz inostranstva i okruženja. Planirano je da se u okviru sardnje vrši razmjena nastavnika i studenata, rade zajednički istraživački projekti, zajednički program osnovnih akademskih studija, zajedničko organizovanje i učešće na seminarima, programe stručnog usavršavanja, razmjena naučnih i stručnih publikacija kao i drugi oblici saradnje od zajedničkog interesa. Fakultet je uspostavio saradnju sa:


- Fakultetom za mediteranske poslovne studije Tivat


- Viša škola za inspekcijski i kadrovski mendžment u Splitu


- Pomorski fakultet Split


- Evropski Univerzitet Brčko


- Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju Beograd


- Univerzitet Megatrend


- Fakultet organizacionih nauka Beograd


- Univerzitet Novi Sad


- Sveučilište u Dubrovniku


- Fakultet za biznis i turizam Budva

 

Mobilnost studenata Pomorskog fakulteta Bar je omogućena preko studiranja studenata istovremeno na više različitih fakulteta u zemlji i inostranstvu kao što su: Univerzitet „Mediteran“, Univerzitet UDG, Fakultet za pomorstvo Kotor, Sveučilište u Dubrovniku - pomorski odjel, Pomorski fakultet u Splitu, Saobraćajni fakultet Beograd, Evropski Univerzitet u Brčkom.