SEKRETAR FAKULTETA

 

 

SEKRETAR FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

mr Milica Nikić

Tel: + 382 69 833 258

E-mail: milicapfb@gmail.com; fptbar@gmail.com; pomorskifakultetbar@gmail.com

 

Radno vrijeme Sekretara: Svakog radnog dana od 09.00h do 15.00h.

 

Sekretar Fakulteta:


- Koordinira radom vannastavnog osoblja;
- Stara se o izvršenju odluka organa upravljanja Fakultetom;
- Priprema materijale za skupštinu osnivača i upravni odbor Fakulteta,
- Priprema materijale sjednice naučno - nastavnog vijeća Fakulteta i na sjednici vodi zapisnike o radu,
- Priprema odluke, rješenja, zaključke, dopise i dr. u vezi sa upravljanjem i poslovanjem Fakulteta;
- Priprema ugovore za Fakultet;
- Priprema oglase i konkurse;
- Priprema odluke i rješenja koja se odnosi na prijem u radni odnos i prava iz radnog odnosa,
- Vodi matičnu knjigu evidencije zaposlenih radnika,
- Po ovlašćenju Dekana zastupa Fakultet pred sudom u svim vrstama sporova;
- Vrši i druge poslove koji su mu važećim propisima stavljeni u nadležnost;
- Učestvuje u izradi svih normativnih akata iz nadležnosti Fakulteta,
- Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti po nalogu Dekana Fakulteta.