STUDENTSKA SLUŽBA FAKULTETA

 

 

ŠEF STUDENTSKE SLUŽBE

mr Vladana Stanišić

TEL: +382 (0) 30 550 054

MOB: +382 (0)63 464 022

E-mail: fptbar@gmail.com; pomorskifakultetbar@gmail.com

 

REFERENT ZA STUDENTSKA PITANJA

Vesna Milošević

TEL: +382 (0) 30 550 054

MOB: +382 (0)63 464 022

E-mail: fptbar@gmail.com; pomorskifakultetbar@gmail.com

 

REFERENT ZA STUDENTSKA PITANJA

mr Marija Kravić

TEL: +382 (0) 30 550 054

MOB: +382 (0)63 464 022

E-mail: fptbar@gmail.com; pomorskifakultetbar@gmail.com

 

Radno vrijeme Studentske službe: Svakog radnog dana od 09.00h do 15.00h

 

 

 

BROJ ŽIRO - RAČUNA POMORSKOG FAKULTETA BAR

535 - 133333 - 11

Prva Banka CG
 

 

Studentska služba Fakulteta obavlja više različitih poslova:

 • Priprema informacije u vezi sa upisom i uspjehom studenata,

 • Strara se o blagovremenoj izradi i objavljivanju rasporeda ispita,

 • Obrađuje statističku dokumentaciju u vezi sa upisom i uspjehom studenata,

 • Vodi matičnu knjigu studenata, odnosno vrši kontrolu dosijea upisanih, diplomiranih i ispisanih studenata kao i kontrolu unesenih ispita u kartone studenata,

 • Vodi knjigu diplomiranih studenata, sa najvažnijim podacima za izdavanje diplome,

 • Vrši upis studenata, (upis i ovjera) i prepise sa drugih fakulteta i unosi ocjene prilikom prepisivanja u karton i indeks,

 • Obavlja sve administrativne poslove vezane za ostvarivanje prava studenata,

 • Prima studente i druge stranke i daje potrebna obavještenja o uslovima upisa, prepisa, polaganja i rezultata ispita,

 • Odgovora za tačnu, ažurnu evidenciju svih potrebnih podataka studenata Fakulteta,

 • Vrši prijem, kontrolu i obradu ispitnih prijava za spiskove, te njihovo razvrstavanje po dosijeima nakon održanih ispita,

 • Obavještava studente putem oglasnih tabli,

 • Vrši obradu dokumentacije za polaganje diplomskih ispita i stara se o izradi i uručivanju diploma,
  Izrađuje potrebne preglede i spiskove studenata i diplomiranih studenata,

 • Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti po nalogu sekretara i Dekana Fakulteta.