STUDIJE FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

 

 

OSNOVNI AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

 

Osnovni akademski studijski program Pomorska elektrotehnika ima za cilj stvaranje visokokvalitetnih kadrova u oblasti pomorske elektrotehnike i informaciono - komunikacionih tehnologija u pomorstvu, prvenstveno za potrebe svjetske pomorske industrije ali i nacionale privrede Crne Gore. Kako bi se kvalitetno pripremio ulazak Crne Gore na svjetsko pomorsko tržište kroz obrazovanje kvalitetnih kadrova u ovim savremenim i atraktivnim oblastima Fakultet za pomorstvo i turizam Bar želi podići svoju ukupan nivo aktivnosti u primjeni novih naučno - obrazovnih sadržaja. S tim ciljem osnovan je navedeni studijski program čiji su osnovni zadaci kontinuirano praćenje i razmjena informacija o novim naučnim rješenjima i tehnologijama u područijima djelatnosti pomorske elektrotehnike i savremenih informaciono - komunikacionih tehnologija u pomorstvu. Povezanost naučno - istraživačke i nastavne djelatnosti doprinosi razvoju nauke u skladu sa potrebama i zahtjevima društvene zajednice i od vitalnog je značaja za dalji razvoj kako obrazovnog tako i privrednog sistema Crne Gore.

Akademski osnovni studijski program Pomorska elektrotehnika omogućava stvaranje kvalitetnih kadrova u važnoj strateškoj oblasti pomorske privrede Crne Gore što je ustalom predviđeno i Strategijom razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030.godine Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore. Odnosno, svrha postojanja studijskog programa osnovnih studija iz oblasti Pomorske elektrotehnike je sticanje u svijetu prepoznatljivih znanja iz oblasti funkcionisanja i upravljanja električnim i elektrotehničkim sistemima u pomorstvu, njihovog kontrolisanja kao i svih pratećih djelatnosti na principima stalnih poboljšanja u cilju njihovog razvoja i rasta u promjenljivom okruženju. Cilj studijskog programa Pomorska elektrotehnika osnovnih akademskih studija jeste omogućiti napredno obrazovanje najboljim studentima koji žele nastaviti svoju karijeru u specifičnoj oblasti pomorske elektrotehnike i informaciono - komunikacionih tehnologija u pomorstvu. Program osnovnih akademskih studija uključuje rigorozan naučno - nastavni proces i metodologiju koja pored toga što je intelektualno stimulativna predstavlja i izazov za najbolje. Dodatno, predloženi plan i program podrazumijeva napredan naučno - nastavni proces radi uspješnog završetka studija. Kombinovanjem pravilno odabranih predmeta nudi studentu rijetku mogućnost za interdisciplinarni pristup istraživanju kao i metodama i vještinama empirijskih i analitičkih naučnih disciplina u pomorstvu. Time se razvijaju kreativne sposobnosti i ovladavanje neophodnim vještinama potrebnim za uspješan razvoj profesionalne karijere u oblasti Pomorske elektrotehnike i njenih pratećih djelatnosti.

Prilikom koncipiranja plana i programa studija Pomorske elektrotehnike detaljno su se analizirali planovi razvoja visokogo obrazovanja u Evropskoj Uniji i svijetu posebno u oblasti pomorstva kao vodeće privredne grane koja je osnova svjetske privrede. Tokom izrade elaborata za studijski program Pomorska elektrotehnika Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar posebna pažnja data je usklađivanju nastavnih planova sa međunarodnim IMO i STCW standardima u oblasti pomorske elektrotehnike kao i sa već postojećim planovima i programima na drugim uglednim evropskim i svjetskim fakultetima i univerzitetima. Uvidom u studijske programe analiziranih univerziteta i fakulteta evidentno je da postoje različiti sistemi obrazovanja u oblasti pomorske elektrotehnike u Evropi i svijetu koji su po svojoj strukturi i rasporedu predmeta veoma različiti. Razlog tome leži u činjenici da se sistemi obrazovanja razlikuju od zemlje do zemlje odnosno od nacionalnog uređenja sistema visokog obrazovanja. Analizom je evidentno da se najveće razlike mogu uočiti u dijelu koji se odnosi na sistem i nivoe studija, odnosno godina studiranja, diplome koje se dobijaju na određenim fakultetima ili univerzitetima kao i ishode učenja u okvirima studijskih programa ili kurseva iz oblasti pomorstva a posebno pomorske elektrotehnike. Postoje različite kombinacije predmeta, odnosno strukture predmeta sa različitim procentom zastupljenosti osnovnih, opšte stručnih i usko - stručnih naučnih disciplina. Određeni programi na navedenim fakultetima i univerzitetima se odnose na tačno određene podoblasti pomorske elektrotehnike ili elektronike tako da predstavljaju uske specijalizacije ove sve više zastupljene i tražene oblasti savremenog pomorstva. Predlog traženog studijskog programa Pomorska elektrotehnika usklađen je sa preporukama EUA IEP međunarodne komisije za eksternu evaluaciju ustanova visokog obrazovanja kao i sa međunarodnim standardima u oblasti pomorstva (IMO Model Course 7.08 i Program obuke za izdavanje ovlašćenja o osposobljenosti za oficira za elektrotehniku (STCW Reg. III/6).

Elektrotehnika predstavlja naučnu i tehničku oblast koja obuhvata proučavanje i primjenu različitih električnih pojava i procesa. Kao i različite druge tehničke nauke, elektrotehnika je neraskidivo povezana na naukama kao što su matematika, fizika, tehnika, savremene informaciono - komunikacione tehnologije, automatika i dr. Elektrotehnika kao savremen nauka je pronašla svoju široku primjenu prvenstveno u dvije grupe i to onima koje se odnose na električnu enerigiju i one koje se odnose na informacije. Munjevit rast i razvoj savremenih mikroeletronskih uređaja i različitih računarskih tehnologija doveo je do eksponencijalnog rasta informaciono - komunikacionih tehnologija i njihove primjene u različitim privrednim djelatnostima, nauci, privredi, medicini, transportnoj industriji, robotici do svakodnevnog života. Naučna oblast elektrotehnike u pomorstvu kao i oblast savremenih informaciono -komunikacionih tehnologija u pomorstvu su po svojoj prirodi interdisciplinarne i veoma rasprostranjene u različitim djelatnostima koje se direktno ili indirektno vezuju za pomorsku privredu odnosno svjetsko brodarstvo. Njihov razvoj uslovili su različiti faktori kao što je savremen način života, poslovanja, brzine komunikacije i novih tehnologija. Nema oblasti ljudskog života danas koja na jedan ili drugi način nije povezana sa ove dvije naučne oblasti. Savremeno društvo i život zasnovani su na električnoj energiji i Internetu odnosno savremenim informaciono - komunikacionim tehnologijama. Sa druge strane, pomorstvo, kao jedna od najrazvijenih privrednih grana u sve većoj mjeri prihvata automatizaciju i digitalizaciju. Kako svjetska pomorska flota raste i mjenja svoju strukturu zbog vrste i tipova brodova koji iz postaju sve veći, složeniji i zahtjevniji po pitanju potrošnje električne energiju i sistema upravljanja. Savremene informacione - komunikacije pomažu proces automatizacije i bezpilotnog vođenja složenih pomorskih transportnih sredstava. Kontinuirani rast navedenih tehnologija i naučnih oblasti nesporno zahtjeva i odgovarajuće kadrove, odnosno ljude koji će posjedovati savremena znanja, vještine i kompetencije neophodne za uspješan rad u ovim oblastima. Jedini način za stvaranje kvalitetnih stručnjaka jeste upravo kvalitetno formalno obrazovanje odnosno atraktivni savremeni studijski programi koji prate kretanje svjetske pomorske privrede.
 

 

OSNOVNI AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM NAUTIKA, BRODOMAŠINSTVO, LUČKI MENADŽMENT I TURIZAM

 

Osnovne akademske studije Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar traju 3 godine, odnosno 6 semestara, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore i Bolonjskom konvencijom i STCW i IMO standardima. Nastavni planovi i programi su rađeni na osnovu trendova obrazovanja u Evropi i kompatibilni su sa sličnim Fakultetima u okruženju i svijetu. Prve godina osnovnih studija na svim studijskim programima imaju zajedničku nastavu uključujući jedan izborni predmet, dok se kroz drugu godinu studija profilišu sledeći studijski programi: Nautika, Brodomašinstvo, Lučki menadžment i Turizam. Treća godina osnovnih akademskih studija je zajednička za sve studijske programe.
Nastavu na Fakultetu izvode eminentni profesori, stručnjaci iz prakse sa akademskim zvanjima, profesori i instruktori praktične nastave iz oblasti nautike i brodomašinstva, lučkog menadžmenta i turizma.

 

STUDIJSKI PROGRAM: NAUTIKA

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Uvod u ekonomiju

I

5

2.

Sociopsihologija

I

7

3.

Pomorsko pravo

I

7

4.

Poznavanje broda i plovidbe

I

8

5.

Engleski jezik I

I

3

 

Ukupno:

30

1.

Osnovi menadžmenta

II

7

2.

Geografija

II

7

3.

Informatika

II

8

4.

Pomorska medicina i sigurnost na moru

II

5

5.

Engleski jezik II

II

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Primjenjena matematika

III

5

2.

Terestrička navigacija

III

9

3.

Elektronska i astronomska navigacija

III

8

4.

Meteorologija i okeanografija

III

5

5.

Engleski jezik III

III

3

 

Ukupno:

30

1.

Manevrisanje i P.I.S.M.

IV

7

2.

Brodski pogoni

IV

6

3.

Stabilnost broda

IV

6

4.

Rukovanje brodom i teretom

IV

8

5.

Engleski jezik IV

IV

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Nautički turizam i upravljanje marinama

V

7

2.

Marketing u pomorstvu

V

7

3.

Pomorsko osiguranje i havarije

V

7

4.

Organizaciono ponašanje

V

7

5.

Engleski jezik V

V

2

 

Ukupno:

30

1.

Carinsko poslovanje

VI

7

2.

Sigurnost i bezbjednost jahti i marina

VI

7

3.

Poslovna etika i komuniciranje

VI

7

4.

Ekološki menadžment

VI

7

5.

Engleski jezik VI

VI

2

 

I i II semestar ukupno:

60

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM: BRODOMAŠINSTVO

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Uvod u ekonomiju

I

5

2.

Sociopsihologija

I

7

3.

Pomorsko pravo

I

7

4.

Poznavanje broda i plovidbe

I

8

5.

Engleski jezik I

I

3

 

Ukupno:

30

1.

Osnovi menadžmenta

II

7

2.

Geografija

II

7

3.

Pomorska medicina i sigurnost na moru

II

8

4.

Informatika

II

5

5.

Engleski jezik II

II

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Primjenjena matematika

III

5

2.

Termodinamika

III

5

3.

Tehnička mehanika i hidraulika

III

5

4.

Brodski pomoćni sistemi

III

5

5.

Brodska elektrotehnika

III

8

6. Engleski jezik III III 2

 

Ukupno:

30

1.

Tehnologija materijala

IV

3

2.

Stabilnost broda

IV

5

3.

Brodski pogoni

IV

6

4.

Održavanje brodskih sistema

IV

6

5. Brodska automatika IV 8

6.

Engleski jezik IV

IV

2

 

I i II semestar ukupno:

60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Nautički turizam i upravljanje marinama

V

7

2.

Marketing u pomorstvu

V

7

3.

Pomorsko osiguranje i havarije

V

7

4.

Organizaciono ponašanje

V

7

5.

Engleski jezik V

V

2

 

Ukupno:

30

1.

Carinsko poslovanje

VI

7

2.

Sigurnost i bezbjednost jahti i marina

VI

7

3.

Poslovna etika i komuniciranje

VI

7

4.

Ekološki menadžment

VI

7

5.

Engleski jezik VI

VI

2

 

I i II semestar ukupno:

60

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM: LUČKI MENADŽMENT

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Uvod u ekonomiju

I

5

2.

Sociopsihologija

I

7

3.

Pomorsko pravo

I

7

4.

Poznavanje broda i plovidbe

I

8

5.

Engleski jezik I

I

3

 

Ukupno:

30

1.

Osnovi menadžmenta

II

7

2.

Geografija

II

7

3.

Pomorska medicina i sigurnost na moru

II

8

4.

Informatika

II

5

5.

Engleski jezik II

II

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Spoljna trgovina i međunarodna špedicija

III

7

2.

Ekonomika brodarstrva

III

7

3.

Pomorske agencije i čarterovanje

III

6

4.

Integralni transport

III

7

5.

Engleski jezik III

III

3

 

Ukupno:

30

1.

Ekonomika i organizacija luka

IV

7

2.

Mehanizacija luka i terminala

IV

7

3.

Pretovar i skladištenje robe

IV

7

4.

Odnosi s javnošću

IV

6

5.

Engleski jezik IV

IV

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Nautički turizam i upravljanje marinama

V

7

2.

Marketing u pomorstvu

V

7

3.

Pomorsko osiguranje i havarije

V

7

4.

Organizaciono ponašanje

V

7

5.

Engleski jezik V

V

2

 

Ukupno:

30

1.

Carinsko poslovanje

VI

7

2.

Sigurnost i bezbjednost jahti i marina

VI

7

3.

Poslovna etika i komuniciranje

VI

7

4.

Ekološki menadžment

VI

7

5.

Engleski jezik VI

VI

2

 

I i II semestar ukupno:

60

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM: TURIZAM

MODUL: TURIZAM

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Uvod u ekonomiju

I

8

2.

Sociopsihologija

I

8

3.

Turističko pravo

I

8

4.

Engleski jezik I

I

3

5.

Drugi strani jezik I

I

3

 

Ukupno:

30

1.

Osnovi menadžmenta

II

7

2.

Geografija

II

7

3.

Informatika

II

7

4.

Engleski jezik II

II

3

5.

Drugi strani jezik II

II

3

6. Praktična nastava II 3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Marketing usluga

III

7

2.

Finansijski menadžment i računovodstvo

III

7

3.

Organizaciono ponašanje

III

6

4.

Engleski jezik III

III

7

5.

Drugi strani jezik III

III

3

 

Ukupno:

30

1.

Preduzetništvo

IV

7

2.

Poslovna etika i komunikacija

IV

7

3.

Turističke agencije

IV

7

4.

Engleski jezik IV

IV

3

5.

Drugi strani jezik

IV

3

6. Praktična nastava

IV

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Nautički turizam

V

7

2.

Menadžment turističkih destinacija

V

7

3.

Sociologija turizma

V

7

4.

Engleski jezik V

V

7

5.

Drugi strani jezik

V

2

 

Ukupno:

30

1.

Kulturna ponuda u turizmu

VI

7

2.

Slobodno vrijeme i animacija

VI

7

3.

Zdravstveni turizam

VI

7

4.

Engleski jezik VI

VI

3

5.

Drugi strani jezik

VI

3

6. Praktična nastava Vi 3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM: TURIZAM

MODUL: HOTELIJERSTVO

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Uvod u ekonomiju

I

8

2.

Sociopsihologija

I

8

3.

Turističko pravo

I

8

4.

Engleski jezik I

I

3

5.

Drugi strani jezik I

I

3

 

Ukupno:

30

1.

Menadžment u hotelijerstvu

II

7

2.

Geografija

II

7

3.

Informacioni sistemi u hotelijerstvu

II

7

4.

Engleski jezik II

II

3

5.

Drugi strani jezik II

II

3

6. Praktična nastava II 3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Marketing u hotelijerstvu

III

7

2.

Finansijski menadžment i računovodstvo

III

7

3.

Organizaciono ponašanje

III

6

4.

Engleski jezik III

III

7

5.

Drugi strani jezik III

III

3

 

Ukupno:

30

1.

Preduzetništvo

IV

7

2.

Poslovna etika i komunikacija

IV

7

3.

Turističke agencije

IV

7

4.

Engleski jezik IV

IV

3

5.

Drugi strani jezik

IV

3

6. Praktična nastava

IV

3

 

I i II semestar ukupno:

60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR

Br.

Predmet

Semestar

ECTS

1.

Ketering

V

7

2.

Zdrava prehrana

V

7

3.

Sociologija turizma

V

7

4.

Engleski jezik V

V

7

5.

Drugi strani jezik

V

2

 

Ukupno:

30

1.

Kulturna ponuda u turizmu

VI

7

2.

Slobodno vrijeme i animacija

VI

7

3.

Zdravstveni turizam

VI

7

4.

Engleski jezik VI

VI

3

5.

Drugi strani jezik

VI

3

6. Praktična nastava Vi 3

 

I i II semestar ukupno:

60